ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ Ν. ΘΑΣΟ

 

thasos-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως είναι γνωστό στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 ξέσπασαν, εξαιτίας ακραίων
καιρικών φαινομένων, τρεις ανεξάρτητες δασικές πυρκαγιές στην ν. Θάσο. Αφού αυτές
εξαπλώθηκαν, κάλυψαν μεγάλο μέρος του νησιού μέχρι να κατασβησθούν οριστικά
στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.
Αναλυτικά κάηκαν:
34.851,30 στρέμματα στις περιοχές Ραχωνίου, Πρίνου, Σωτήρος και Καλλιράχης,
(Δημοτικές εκτάσεις)
10.484,70 στρέμματα στις περιοχές Κάστρου Λιμεναρίων και Μαριών (Δημοτικές
εκτάσεις) και
41.987,70 στρέμματα στην περιοχή Θεολόγου (Δημόσια έκταση)
Το συνολικό εμβαδόν της κατεστραμμένης επιφάνειας ανέρχεται σε 87.323,70 στρ.
(88% δασικές εκτάσεις και το υπόλοιπο 12% ελαιοκαλλιέργειες περίπου), ήτοι το 23%
της επιφάνειας του νησιού, ενώ πρέπει να επισημανθεί και η απώλεια σημαντικού
αριθμού μελισσοσμηνών μετά των κυψελών τους.
Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 στην σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στον
Λιμένα Θάσου, παρουσία του τέως Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος &
Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη και του Γενικού Διευθυντή Δασών του ιδίου υπουργείου
κ. Κωνσταντίνου Δημόπουλου, υιοθετήθηκε η άποψη της Δασικής Υπηρεσίας, ότι
απαιτείται να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες.
Ειδικότερα με το από 17-9-2016 υπόμνημα του Διευθυντή Δασών Ν. Καβάλας με
τίτλο «Άμεσα μέτρα μετά την πυρκαγιά», το οποίο δόθηκε στους συμμετέχοντες στην
σύσκεψη, κρίθηκε απαραίτητη η λήψη μέτρων και συγκεκριμένα η κατασκευή
αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες περιοχές, τα οποία είναι
αναγκαία, όχι μόνο, για λόγους εξομάλυνσης των πλημμυρικών επιπτώσεων στην
κατάντη περιοχή, αλλά και για την ανόρθωση του δασικού οικοσυστήματος.
Οι περιοχές παρέμβασης χωρίσθηκαν σε δύο κατηγορίες:
Α) Στις πλαγιές των υδρολογικών λεκανών προτάθηκε η μελέτη και εκτέλεση
δασοτεχνικών έργων, που αφορούν αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία έχουν στόχο τη
μείωση της παρασυρτικής δύναμης του νερού και τη συγκράτηση επί τόπου των
πλημμυρικών νερών, προκειμένου να πετύχουμε τη σταθεροποίηση του
επιφανειακού εδάφους.
Β) Η 2η παρέμβαση αφορά την κοίτη των υδατορεμάτων και στην περίπτωση αυτή
εισηγηθήκαμε την μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, που αφορούν
αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία είναι συνέχεια των αντιδιαβρωτικών και έχουν
στόχο τη συγκράτηση της στερεοπαροχής και υδατοπαροχής των ρεμάτων, τα
οποία είναι οι αποδέκτες των υλικών και του νερού, που δεν συγκρατούνται από τα
αντιδιαβρωτικά έργα.
Λόγω του ότι, α) η δασική πυρκαγιά συνέβη στο τέλος περίπου της αντιπυρικής
περιόδου, β) του κατεπείγοντος των χειρισμών, γ) της υποστελέχωσης του Δασαρχείου
Θάσου και δ) της ανάληψης υποχρέωσης από την Διεύθυνση Δασών Ν. Καβάλας
θεώρησης και ανάρτησης έξι δασικών χαρτών μέχρι την 27-9-2016 (παρ. 6, αρθ. 155
του Ν.4389/2016), αποφασίστηκε να συνταχθούν δέκα δασοτεχνικές μελέτες, για
αντίστοιχες λεκάνες και υπολεκάνες απορροής, από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Το
κόστος των μελετών αυτών εκτιμήθηκε στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ περίπου. Περαιτέρω ζητήθηκε από την υπηρεσία μας αυτές να υποβληθούν μέχρι
την 30-9-2016, έτσι ώστε στη συνέχεια να εγκριθούν αρμοδίως και να
χρηματοδοτηθούν.
Επειδή διαπιστώθηκε, ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4412/2016 περί
Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) ήταν δύσκολο να
προχωρήσει άμεσα η ανάθεση σύνταξης των προαναφερομένων δασοτεχνικών
μελετών, σε σύσκεψη που έγινε τέσσερις μέρες αργότερα στην Θεσσαλονίκη, με την
παρουσία του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Νικήτα Φραγκισκάκη αποφασίστηκε η Δασική
υπηρεσία να αναλάβει τη εκπόνηση αυτών των μελετών, τόσο για τις Δημόσιες δασικές
όσο και για τις Δημοτικές δασικές εκτάσεις, παρά την έλλειψη προσωπικού.
Έτσι με την υπ’ αριθμ. 22097/22-9-2016 απόφαση ο Δ/ντής Δασών Ν. Καβάλας
ανέθεσε την σύνταξη έξι δασοτεχνικών μελετών σε δασολόγους της Διεύθυνσης Δασών
Ν. Καβάλας, των Δασαρχείων Καβάλας και Θάσου, καθώς και της Διεύθυνσης
Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα η Θεσσαλονίκη), με τους παρακάτω
τίτλους:
1. Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής
στις περιοχές Ραχωνίου, Πρίνου, Σωτήρος και Καλλιράχης,
2. Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής
στις περιοχές Κάστρο Λιμεναρίων και Μαριών,
3. Αντιδιαβρωτικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής
στις περιοχές Θεολόγου,
4. Αντιπλημμυρικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής
στις περιοχές Ραχωνίου, Πρίνου, Σωτήρος και Καλλιράχης,
5. Αντιπλημμυρικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής
στις περιοχές Κάστρο Λιμεναρίων και Μαριών,
6. Αντιπλημμυρικά έργα στα δάση και δασικές εκτάσεις των λεκανών απορροής
στις περιοχές Θεολόγου
και ημερομηνία υποβολής σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, ήτοι την 14-10-2016, για
τις τρεις πρώτες και 21-10-2016, για τις υπόλοιπες.
Πράγματι το επιστημονικό προσωπικό υπερβάλλοντας εαυτόν, στις 14-10-2016
υπέβαλλε τις τρεις πρώτες δασοτεχνικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 9.346.791
€, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 24300/17-10-2016, 24301/17-10-2016 και
24302/17-10-2016 αποφάσεις του Δ/ντή Δασών Ν. Καβάλας αντίστοιχα, ενώ τα έργα
που προβλέπονται να υλοποιηθούν είναι η υλοτομία των καμένων δένδρων (69.992,3
κ.μ.), η κατασκευή και τοποθέτηση σύνθετων κορμοδεμάτων (1.194.064 τρ.μ.), η
κατασκευή και τοποθέτηση απλών κορμοδεμάτων (238.016 τρ.μ.), καθώς και η
κατασκευή και τοποθέτηση σανιδοσειρών (8.000 τρ.μ.). Τα έργα αυτά θα
κατασκευαστούν κατά μήκος των ισοϋψών με τη χρήση των κορμών των νεκρών
δέντρων, ενώ από την ανάντη πλευρά θα κατασκευάζεται αύλακας.
Οι υπόλοιπες και με στοιχεία (4), (5) και (6) δασοτεχνικές μελέτες, που αφορούν τα
αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.088.179,91 €, παραδόθηκαν στις
21-10-2016 και εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθ. 24890/25-10-2016, 24892/25-10-2016 και
24891/25-10-2016 αποφάσεις του Δ/ντή Δασών Ν. Καβάλας, αντίστοιχα, ενώ τα έργα
που προβλέπονται να υλοποιηθούν είναι η κατασκευή 33 ξυλοφραγμάτων μήκους 4 μ.
και υπέργειου ύψους 1 μ., η κατασκευή 129 ξυλοφραγμάτων μήκους 5 μ. και υπέργειου
ύψους 1 μ. και η κατασκευή 86 ξυλοφραγμάτων μήκους 6 μ. και υπέργειου ύψους 1 μ.
Τα προαναφερόμενα έργα είναι προσωρινά αντιπλημμυρικά και τοποθετούνται στις
μικροχαραδρώσεις, στερεούμενα με πασσάλους καστανιάς και προστατευόμενα από
την υποσκαφή στα κατάντη με στρώση σαρζανέτ.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η δασική υπηρεσία λειτούργησε αποτελεσματικά
και συνεπώς δημοσιεύματα σε διαδυκτιακά μέσα ενημέρωσης, περί καθυστέρησής της,
όσον αφορά τη σύνταξη των δασοτεχνικών μελετών, που αφορούν την υλοποίηση
μέτρων, για την προστασία των καμένων εκτάσεων στη ν. Θάσο και κατ’ επέκταση των
κατάντη αυτών οικισμών είναι αβάσιμα και απορριπτέα.
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Καβάλας
Ιωάννης Καπετανγιάννης
Δασολόγος με Α΄ βαθμόthasos-1

Kοινοποιήστε

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Διαβάστε επίσης

Το νέο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται οι εξαγγελίες ...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα. Αναλυτικά: Tο Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου ...

Το μεγαλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας από τις 12-14 Απριλίου στην Καβάλα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά και το τριήμερο 12-14 Απριλίου έρχεται στην Καβάλα ο μεγαλύτερος φοιτητικός επιχειρηματικός διαγωνισμός με σκοπό ...

Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια εκβιάζοντας τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Μίζες με τη… σέσουλα -Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ...

Συμπόρευση Μάκη Παπαδόπουλου και Κώστα Κουνάκου στο ψηφοδέλτιο του «Τόπου της Ζωής μας».

Οι δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν έχουν φέρει κυριολεκτικά μεγάλο αναβρασμό στο Δήμο Καβάλας καθώς οι υποψήφιοι που ...

Την συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Ζητά με Επιστολή του ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, με την οποία ζητά ...

Αντίθετος στην υλοποίηση του Οργανισμού στο Γ.Ν. Καβάλας Δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε κάθε ενδεχόμενο υλοποίησης ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τον Δήμο Θάσου για την περίθαλψης Ασθενών και Ηλικιωμένων στο σπίτι

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ανέλαβε ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ,η ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» ...

Δελτίο Τύπου της “Δημοτικής Θασιακής Κίνησης” για τους Υδάτινους Πόρους στην Θάσο

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Η νέα διοίκηση του Δήμου Θάσου οφείλει να καταρτίσει ...

Εντυπωσίασε η τεράστια Ελληνική Σημαία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στην Καβάλα. Απόδοση τιμών δόθηκε με ...

“Καβούρια” στις τσέπες Δημάρχου που επωφελείται της Ιδιότητας του για Στελέχωση Ψηφοδελτίων

Διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Νομό Καβάλας (Καβάλα-Παγγαίο-ΘΑΣΟ-Νέστο) στην άτυπη προεκλογική περίοδο που ...

Αγνοείται 57χρόνος ψαράς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Επιχείρηση εντοπισμού 57χρονου ψαρά βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Σκάφη του ...

Παίρνουν τα Πλοία τους και Φεύγουν από την Θάσο οι Ναυτιλιακές Εταιρείες

Νεκρή Πλέον η Γραμμή Καβάλας -Πρίνου κανένα δρομολόγιο για τον χειμώνα του 2019-2020 Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες ...

Ηχηρό Μήνυμα Κινητοποίησης έστειλε η“Σύμπραξη Ευθύνης” για τις Επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στην Θάσο

Εν μέσω χειροκροτημάτων έφτασε το πρωί της Κυριακής στο καλογερικό του Λιμένα της Θάσου ο ...

Στο “Καλογερικό” της Θάσου η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης για τον Συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Δημοτικού του Συνδυασμού παρουσιάζει ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης την ...

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή της σύλληψης του μακελάρη (Video)

Το χθεσινό μακελειό στο Κράισττσερτς σταμάτησε χάρη στην επέμβαση δύο αστυνομικών — εκ των οποίων ...

Να Ζητήσει Συγνώμη ο Περιφερειάρχης για τις Επιπτώσεις των Ενεργειών από τους Ελαιοπαραγωγούς της Θάσου του ζητά ο Χριστόδουλος Τοψίδης

2018|Πως φτάσαμε στο σημείο μιας καταστροφικής χρονιάς στην παραγωγή ελαιολάδου της Θάσου; Ποια τα λάθη ...

Λευτέρης Κυριακίδης|Η Πολιτική και η Αποτελεσματικότητα είναι έννοιες Απολύτως Συμβατές

Ένθερμη πρόσκληση απευθύνει  ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης προς όλους τους Δημότες του Νησιού ...

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα ...

“Μύλος”με το Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου Προσφυγή Πολιτών στην Αποκεντρωμένη

Σε προσφυγή κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου κατέφυγαν οι ...

Σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας μετατρέπονται τα φαρμακεία – Κινδυνεύει η δημόσια υγεία απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μπορούν πλέον να παρέχουν νόμιμα οι φαρμακοποιοί, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε  ο ...

Αναγνωρίστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της Ελένη Τοπαλούδη

Ολοκληρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η διαδικασία ταυτοποίησης (αναγνώρισης) των τριών ημεδαπών, που ...

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ...

“Αυθαίρετη Αντιδημοκρατική και Παράνομη”καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θάσου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου για τον ΧΥΤ

“Αυθαίρετη αντιδημοκρατική και παράνομη” καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θασου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου ...

Δωρεά εμβολίων στους «Γιατρούς του Κόσμου» από το Επιμελητήριο Καβάλας

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στις απομακρυσμένες περιοχές στην ...

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της στο ...

Με… πλαστικό πιστόλι αποπειράθηκε να ληστέψει επιχείρηση στην Καβάλα

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καβάλα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 36χρονος , σε βάρος ...

“Macedonian products” made in Greece”Διεθνή Καμπάνια με σκοπό την διάδοση των Ελληνικών Προϊόντων

«Η καμπάνια ονομάζεται “Macedonian products made in Greece”,είναι μια διεθνής καμπάνια και όποιος μπει στο ...

Στοιχεία-σοκ του Χαμόγελου του Παιδιού: 1 στα 6 παιδιά θύμα σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης

Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα θα δεχθεί στη ζωή του κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή ...

«Μπλόκο» του YouTube κατά των Παιδόφιλων

Τον «πόλεμο» κατά των παιδόφιλων ξεκινά το YouTube, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα σχολιασμού σχεδόν σε όλα τα ...

ΔΕΗ: Έκπτωση μέχρι και 21% στους λογαριασμούς

Ειδικό πρόγραμμα έχει εκπονήσει η ΔΕΗ, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μέχρι και ...

Οι “Παντόφλες”και το άκυρο“Μοίρασμα”των Δρομολογίων

Οι “Παντόφλες” και τα “Αμφίπλωρα”πλοία Κάθε χρόνο γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο με τους Φορείς ...

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές ...

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:41 το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Νευροκόπι Σερρών. Σύμφωνα με ...

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” το νησί της Θάσου

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ...

Τέλος τα Χειμερινά Δρομολόγια για Πρίνο|Καινούργιο βιολί με 4 Ναυτιλιακές

Στην πορθμειακή γραμμή της Κεραμωτής–Λιμένα για την τουριστική σεζόν που ξεκινά από τις 06/05/2019 έως και τις 31/10/2019 θεωρείται βέβαιη η παρουσία ...

Ιδρύεται το Διεθνες Πανεπιστήμιο με τη συνέργεια του ΤΕΙ ΑΜ-Θ.

Πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική αποδείχθηκε η συζήτηση όταν ο πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και ο ...

Διπλώματα οδήγησης: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή των εξετάσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος χορήγησης διπλώματος οδήγησης, ...

“Ιρλανδικές Διαβάσεις”- Φονικές Παγίδες στο Νησί της Θάσου

Ακούμε ή διαβάζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον ...

Βασικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων υπενθυμίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Εξιχνιάσθηκαν 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και 1 απόπειρα στην Αλεξανδρούπολη Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ...

Την 1η Μαρτίου ξεκινά τα δρομολόγια το υδροπτέρυγο

Η έναρξη των δρομολογίων του υδροπτέρυγου για τη γραμμή Καβάλα-Λιμένας, φαίνεται πώς θα είναι σύντομα ...

Την πρώτη προεκλογική ουσιαστικά εκδήλωσή του θα πραγματοποιήσει την 1η Μαρτίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει και ο ίδιος στον προεκλογικό αγώνα πραγματοποιώντας την ...

Στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Σ. Γιαννακίδης για τις νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την Ξάνθη και τον κατάμεστο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ,  παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας ...

Κατώτατος μισθός |Τι ισχύει για τριετίες και επίδομα γάμου

Εντός της εβδομάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, καθώς από το ...

Τελεσίγραφο ΥΠΕΝ | Μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου 70 χρόνια

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 4512/2018 για τα λατομεία και το ΥΠΕΝ με ...

Δύο Οχήματα τύπου «Pick up» για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, πρόκειται να αφιχθούν, δυό οχήματα που πρέπει να ...

Νεκρός 38χρονος ψαράς στην Κεραμωτή Καβάλας

Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανηψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος ...

CNBC: Πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, διχασμένοι οι αναλυτές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Στην αποχώρηση Καμμένου από την κυβέρνηση, στο τι μέλλει γενέσθαι με το «Μακεδονικό»και την κοινοβουλευτική ...

Στο τραπέζι απόρων 100 τόνοι τρόφιµα με σκοπό του προγράµµατος, την παροχή εργασίας σε µακροχρόνια ανέργους

Σχεδόν 100 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντί να ...

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση της δόσης για «κόκκινους» δανειολήπτες

Στην οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) ...

Μερική απόσυρση της Ryanair από τις γραμμές εσωτερικού

Σε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τη στρατηγική της φαίνεται πως προχωρά η Ryanair, αποσυρόμενη ...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου “λα-λι λαλώ”

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το θέατρο Αυλαία, παρουσιάζουν το έργο «λα-λι λαλώ» για ...

Πολιτικές κόντρες και το «Ειρήνη Υμιν» της Δήμαρχου Kαβάλας στην κοπή Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019, η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ...

Αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου Παγγαίου

επανέρχονται στην διοίκηση του Δήμου οι Στέργιος Παπαευθυμίου, Κώστας Τσάκαλος και Χρήστος Γκέντζογλου Αλλαγές στη ...

Η Θάσος μετράει τις «πληγές» της

Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια από την ισχυρή καταιγίδα Αρκετά σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο νησί της ...