Είχαμε την εντύπωση ότι ο τύπος του δημάρχου- σερίφη που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει είχε παρέλθει- Οργισμένη απάντηση της Προϊσταμένης Αρχαιοτήτων Καβάλας κατά του Δημάρχου

Ημ/νία

Το έργο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» το οποίο προτάθηκε από τον Δήμο Καβάλας, εντάχθηκε με την αριθ. 4279/1441/Α3/286-2019 απόφαση με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Στη συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», αποφάσισε την εισαγωγή νέου υποέργου, με αριθμό 9, μέσω του οποίου θα εξασφαλιζόταν η παρουσία προσωπικού κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του τεχνικού έργου και την αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων.

Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμο Καβάλας δια του κ Μουριάδη και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας δια εμού, το από 1/6/2022 μνημόνιο ενεργειών, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει:
….Προκειμένου να εκτελεσθεί το έργο: «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καβάλας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας θα διενεργήσει αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο διακριτού υποέργου, στην πόλη της Καβάλας. Ειδικότερα, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που θα διενεργηθούν περιγράφονται ως εξής:

  • καθημερινή επίβλεψη εργασιών εκσκαφής
  • διενέργεια σωστικής ανασκαφής, όπου απαιτηθεί
  • συντήρηση ευρημάτων
  • φωτογραφική-σχεδιαστική τεκμηρίωση ευρημάτων

….Με την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών θα εκδοθεί η κατά νόμον Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Αρχαιολογικού Συμβουλίου σχετικά με τη διατήρηση ή μη και την προστασία των αρχαιοτήτων.
…..Κατά την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας θα τηρούνται η εθνική και κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα οι κανόνες για τον
ανταγωνισμό, την ανάθεση δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημοσιότητα.

Μεταξύ των παραδοτέων του υποέργου 9 προβλέπεται: Σε περίπτωση ανεύρεσης νέων στοιχείων του αγωγού θα πραγματοποιηθεί αρχαιολογική έρευνα η οποία περιλαμβάνει:
➢ Διενέργεια ανασκαφικής έρευνας, Σχεδιαστική αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου και των κινητών ευρημάτων,
➢ Συντήρηση των ακινήτων και κινητών ευρημάτων, μελέτη, δημοσίευση, ανάδειξη των ακινήτων και κινητών ευρημάτων, λοιπές εργασίες.

Κατά την έναρξη εργασιών στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, για την οποία ειρήσθω εν παρόδω ενημερώθηκα από τρίτους και όχι από τους επιβλέποντες του έργου ως όφειλαν, ούτε εκλήθην ώστε να γινόταν ένας στοιχειώδης προγραμματισμός, είχα τηλεφωνική επαφή και με τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες του κυρίου του έργου και ζήτησα να μην ξεκινήσουν οι εκσκαφικές εργασίες πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών του υποέργου της Εφορείας γιατί το ενδεχόμενο ανεύρεσης αρχαιοτήτων ήταν μεγάλο. Οι ίδιοι ωστόσο επέμειναν στην έναρξη των εργασιών και το έργο άρχισε χωρίς προσωπικό.

Σημειωτέο ότι με τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και την έναρξη της νέας, για όσα έργα μεταφέρονταν στη νέα προγραμματική περίοδο απαιτείτο μια σειρά διοικητικών ενεργειών, ώστε να είναι εφικτή λειτουργία του υποέργου της Εφορείας μας, κάτι το οποίο δεν έγινε στην ώρα του, όχι με ευθύνη της Εφορείας μας.

Οι αυτοψίες έχουν γίνει και ήδη από 29.1.2024 έχει σταλεί ενημερωτικό έγγραφο για την ανεύρεση των αρχαιοτήτων και την αναγκαιότητα διενέργειας ανασκαφικής έρευνας, η οποία φυσικά διαφέρει από την αυτοψία, καθότι απαιτεί προσωπικό. Δυστυχώς το προσωπικό δεν εμφανίζεται ως δια μαγείας από το καπέλο μας, αλλά για να είναι σύννομη η πρόσληψή του, απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναφέρεται παραπάνω. Παρόλα αυτά εις βάρος άλλου έργου διατέθηκε αρχαιολόγος ώστε το έργο να συνεχίζει σε άλλα σημεία και συνεχίζεται, καθότι οι εργασίες δεν σταμάτησαν.

Η εν λόγω διαδικασία θα είχε ξεκινήσει νωρίτερα αν ο κύριος του έργου μας ενημέρωνε έγκαιρα. Η πράξη ωστόσο της μεταφοράς του έργου κοινοποιήθηκε στην Εφορεία μας μόλις στις 17/1/2024. Η Εφορεία μας με το αριθ.22876/18-1-2024 έγγραφο της υπέβαλε στην ΚΥ του ΥΠΠΟ τον φάκελο για την έγκριση εκτέλεσης του έργου απολογιστικά και με αυτεπιστασία. Η εν λόγω απόφαση υπογράφτηκε και δημοσιεύτηκε στις 6/2/2024 και η Εφορεία μας στις 7/2/2024 απέστειλε για έγκριση το σχέδιο της προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού, ώστε να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό για να γίνει η ανασκαφική έρευνα, διαδικασία που για να ολοκληρωθεί απαιτεί το ελάχιστο 3 εβδομάδες, καθότι η διάρκεια μόνο της προκήρυξης είναι 2 εβδομάδες.

Είναι φανερό ότι η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί υπαιτιότητα της Εφορείας μας, η οποία ενήργησε εντός των νομίμων πλαισίων της χωρίς καθυστέρηση.
Είχαμε την εντύπωση ότι ο τύπος του δημάρχου- σερίφη που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει είχε παρέλθει από την Τοπική αυτοδιοίκηση. Για κάποιους μάλλον όχι.
Είναι λυπηρό που ένα έργο το οποίο θα πρόσφερε τα μάλλα στην ιστορία της πόλης, διότι στην περιοχή πιθανολογείται η ύπαρξη παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Παύλου, αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τη δημοτική αρχή.

Να θυμίσουμε στον κο Δήμαρχο που απειλεί να δράσει παρανόμως, ότι η πόλη της Καβάλας κέρδισε ένα σημαντικό μνημείο: την παλαιοχριστιανική βασιλική που αποκαλύφθηκε κάτω από το Χαλήλ μπέη τζαμί, χάρη στην επιμονή της Εφορεία μας σε ένα άλλο έργο του Δήμου και σε μια ανάλογη περίπτωση.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Share post:

spot_img

Τελευταίες ειδήσεις

Περισσότερα Νέα