ΠΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

«…ὁ Θεός εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμί ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων…»

(Λουκᾶ 18,11)

Στήν ὅλη συμπεριφορά, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τοῦ Φαρισαίου τοῦ σημερινοῦ μας

Εὐαγγελίου διακρίνομε τό τραγικό λάθος του, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ἔχασε ὁ δυστυχής

τή δικαίωσή του, δηλαδή τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν Τελώνην.

Ἔχασε τή δικαίωσή του ἐκ μέρους τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, ὅπως κάποτε ὁ Ἠσαύ στήν

Παλαιά Διαθήκη ἔχασε τά πρωτοτόκια, τά ὁποῖα κέρδισε ὁ ἀδελφός του Ἰακώβ. Καί ὁ

μέν παλαιός Ἠσαύ στερήθηκε τά πρωτοτόκια ἐξαιτίας τῆς λαιμαργίας του καί τά

χάρισε ἀπερίσκεπτα στόν ἀδελφό του Ἰακώβ, ἀντί πινακίου φακῆς, ὁ δέ Φαρισαῖος

τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μας ἔχασε τήν δικαίωσή του ἀπό τόν δικαιοκρίτη Θεό

ἐξαιτίας ὄχι τῆς λαιμαργίας του, ἀλλά τοῦ λάθους του νά πιστεύει τόσο πολύ στόν

ἑαυτό του καί στήν ἀξία τῶν ἔργων του. Δέν μᾶς ἐξήγησε προηγουμένως ὁ ἱερός

Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐδίδαξε αὐτήν τήν παραβολή μέ ἀφορμή

κάποιους πού εἶχαν τόσο ὑπερφίαλη αὐτοπεποίθηση; Γράφει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής,

πρίν νά ἐξιστορήσει τή σημερινή Παραβολή: «Εἶπε δέ καί πρός τινας τούς πεποιθότας

ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσί δίκαιοι καί ἐξουθενοῦντας τούς λοιπούς τήν παραβολήν ταύτην…».

Γιά τό πνευματικό θέμα, λοιπόν, τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς θά κάνουμε σύντομο

λόγο στό σημερινό μας κήρυγμα. Ἐδῶ καί ἕνα τραγούδι τοῦ καιροῦ μας τονίζει τή

σημασία τοῦ θέματος. «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι πολύ μεγάλο πρᾶγμα…». Τήν

ἀφορμή γιά νά ξαναφέρουμε στόν ἁπλό λόγο μας τό θέμα αὐτό μας ἔδωσε ὁ

Φαρισαῖος τοῦ Εὐαγγελίου μας. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός καί οἱ ὅμοιοί του στήν ἐποχή τους

ἐθεωροῦντο οἱ πιό πιστοί στή θρησκεία τους καί τά δόγματά της. Καί ὅμως, ὅπως μᾶς

φανέρωσε σήμερα ὁ Κύριός μας, εἶχαν λάθος γνώμη καί ἄποψη γιά τό θέμα αὐτό.

Τή λαθεμένη αὐτή γραμμή τῶν φαρισαίων δυστυχῶς θά ἀκολουθήσουν ἀργότερα

καί χριστιανοί. Γιά παράδειγμα οἱ πολυπληθεῖς παρατάξεις τῶν λεγομένων

Προτεσταντῶν δέν θά πρεσβεύουν τήν ὀρθή ἄποψη τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν,

2

ὅπως μᾶς τήν κληροδότησαν Ἅγιοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔφθασαν οἱ χριστιανοί αὐτοί στό ἀντίθετο τελείως ἄκρο ἀπό τό Φαρισαῖο. Ἐκεῖνος,

ὅπως διακρίνομε στό σημερινό Εὐαγγέλιο, εἶχε τόσο ἐγωισμό, ὥστε τό θέμα τῆς

σωτηρίας τῆς ψυχῆς του τό μετέτρεψε σέ ἀποκλειστικά δικό του, προσωπικό θέμα. Ἡ

λογική του εἶχε ὡς ἑξῆς: «Ἔχω τόσα καλά καί θεάρεστα ἔργα, ἔντιμο βίο,

θρησκευτικότητα, νηστεῖες, ἐλεημοσύνες κλπ, ἑπομένως κέρδισα τή σωτηρία μου».

Ἀντίθετα οἱ αἱρετικοί χριστιανοί τό Μεσαίωνα σχημάτισαν τήν ἄποψη, ὅτι στή

σωτηρία τῆς ψυχῆς μόνο ὁ Θεός συμμετέχει. Κανείς ἄλλος! Ἀρκεῖ ἐκ μέρους μου,

ἐπίστευαν, μόνο ἡ προσωπική μου πίστη. ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΗ! Ἦταν τό σταθερό τους

σύνθημα.

Πῶς δέ κατέληγαν σέ αὐτό τό συμπέρασμα; Τό μονοπάτι γιά νά φθάσουν ἐκεῖ

ἦταν ἡ ἰδέα, ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὡς ἀπόγονός του Ἀδάμ, πού ἁμάρτησε θανάσιμα

μέσα στόν Παράδεισο, ἔχει καταστρέψει τελείως τόν καλόν χαρακτήρα τῆς ψυχῆς,

δηλαδή κάθε καλό στοιχεῖο τοῦ χαρακτήρα του. Κάθε ἔφεση, οἱαδήποτε καλή

πρόθεση ἤ δυνατότητα ἔχει ἐξαφανισθεῖ στό χῶρο τῆς ψυχῆς του. Ἔχασε μετά τήν

ἁμαρτία τό «κατ’ εἰκόνα» πού τοῦ ἐδώρησε κάποτε ὁ θεῖος Δημιουργός. Πῶς,

ἑπομένως, θά φθάσει στό «καθ’ ὁμοίωσιν», στή σωτηρία τῆς ψυχῆς;

Μέ τέτοιες ἀκριβῶς σκέψεις καί παρόμοιους ἠθικούς συλλογισμούς οἱ αἱρετικοί

Προτεστάντες κατέληξαν στό ἐσφαλμένο συμπέρασμα, ὅτι ἀρκεῖ μόνο ἡ πίστη.

Τίποτε ἄλλο. Ἀπό αὐτές τίς ὄχι σωστές θεολογικές σκέψεις ἐπήγασε ἡ γνωστή τελείως

λανθασμένη καί ἀπορριπτέα θρησκευτική γνώμη, ὁ λεγόμενος ἀπόλυτος προορισμός.

Τί σημαίνει ἀπόλυτος προορισμός; Μία θεωρία πού φύτρωσε καί ρίζωσε καί

διακλαδώθηκε στά αἱρετικά ἐδάφη τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ;

Ἀπόλυτος προορισμός σημαίνει ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι εἶναι προαιωνίως

προορισμένοι γιά τόν παράδεισο, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι εἶναι πάλι προορισμένοι γιά τήν

κόλαση. Ἄρα δέν μποροῦμε τίποτε νά κάνουμε. Ματαιοπονοῦμε καί ἄδικα κοπιάζομε.

3

Ἰδού ποῦ μᾶς ὁδήγησε ἡ ἐξέταση μέ πολλή ἁπλότητα τοῦ μεγάλου ζητήματος τῆς

σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας. Ἄς μείνουμε ὅμως στό σημεῖο αὐτό καί ἄς θυμηθοῦμε τήν

σωστή ἄποψη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ναί, ὅπως πολλές φορές θά διακηρύξει

τό στόμα τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας

εἶναι κυρίως ἔργο τοῦ Θεοῦ. «…οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐάν μή διά

πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ…» (Γαλάτας 2,16). Ὁρίστε τό λάθος τοῦ Φαρισαίου. Ἐνόμιζε

ὅτι μέ τά ἔργα τοῦ Νόμου πού ἔπραξε ὅτι θά ἐσώζετο.

Ἡ πίστη, λοιπόν, στόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Σωτήρα καί Λυτρωτή τοῦ παντός, εἶναι

ἡ ἀφετηρία τῆς σωτηρίας μας. Ἡ πίστη ὅμως αὐτή, ἁπλά ὡς πεποίθηση καί θεωρία,

χωρίς τά ἔργα τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, εἶναι σχεδόν νεκρή (Ἰακώβου 2,26). Τό

συμπέρασμα: Γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας ἀπαιτεῖται καί πίστη σταθερή καί ἔργα

καλά. Ἄρα οἱ Προτεστάντες παρερμηνεύοντας τόν Ἀπόστολο ἐπρότειναν μόνο πίστη

φθάνοντας στήν κατάργηση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ἀπόλυτο

προορισμό του.

Εἴθε νά ἔχουμε πάντοτε τό Ὀρθόδοξο φρόνημα πιστεύοντας ἀπό καρδίας τό

Χριστό καί ἐφαρμόζοντας τίς ἐντολές Του. Ἀμήν

Kοινοποιήστε

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Διαβάστε επίσης

Το νέο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται οι εξαγγελίες ...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα. Αναλυτικά: Tο Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου ...

Το μεγαλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας από τις 12-14 Απριλίου στην Καβάλα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά και το τριήμερο 12-14 Απριλίου έρχεται στην Καβάλα ο μεγαλύτερος φοιτητικός επιχειρηματικός διαγωνισμός με σκοπό ...

Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια εκβιάζοντας τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Μίζες με τη… σέσουλα -Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ...

Συμπόρευση Μάκη Παπαδόπουλου και Κώστα Κουνάκου στο ψηφοδέλτιο του «Τόπου της Ζωής μας».

Οι δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν έχουν φέρει κυριολεκτικά μεγάλο αναβρασμό στο Δήμο Καβάλας καθώς οι υποψήφιοι που ...

Την συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Ζητά με Επιστολή του ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, με την οποία ζητά ...

Αντίθετος στην υλοποίηση του Οργανισμού στο Γ.Ν. Καβάλας Δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε κάθε ενδεχόμενο υλοποίησης ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τον Δήμο Θάσου για την περίθαλψης Ασθενών και Ηλικιωμένων στο σπίτι

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ανέλαβε ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ,η ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» ...

Δελτίο Τύπου της “Δημοτικής Θασιακής Κίνησης” για τους Υδάτινους Πόρους στην Θάσο

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Η νέα διοίκηση του Δήμου Θάσου οφείλει να καταρτίσει ...

Εντυπωσίασε η τεράστια Ελληνική Σημαία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στην Καβάλα. Απόδοση τιμών δόθηκε με ...

“Καβούρια” στις τσέπες Δημάρχου που επωφελείται της Ιδιότητας του για Στελέχωση Ψηφοδελτίων

Διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Νομό Καβάλας (Καβάλα-Παγγαίο-ΘΑΣΟ-Νέστο) στην άτυπη προεκλογική περίοδο που ...

Αγνοείται 57χρόνος ψαράς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Επιχείρηση εντοπισμού 57χρονου ψαρά βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Σκάφη του ...

Παίρνουν τα Πλοία τους και Φεύγουν από την Θάσο οι Ναυτιλιακές Εταιρείες

Νεκρή Πλέον η Γραμμή Καβάλας -Πρίνου κανένα δρομολόγιο για τον χειμώνα του 2019-2020 Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες ...

Ηχηρό Μήνυμα Κινητοποίησης έστειλε η“Σύμπραξη Ευθύνης” για τις Επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στην Θάσο

Εν μέσω χειροκροτημάτων έφτασε το πρωί της Κυριακής στο καλογερικό του Λιμένα της Θάσου ο ...

Στο “Καλογερικό” της Θάσου η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης για τον Συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Δημοτικού του Συνδυασμού παρουσιάζει ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης την ...

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή της σύλληψης του μακελάρη (Video)

Το χθεσινό μακελειό στο Κράισττσερτς σταμάτησε χάρη στην επέμβαση δύο αστυνομικών — εκ των οποίων ...

Να Ζητήσει Συγνώμη ο Περιφερειάρχης για τις Επιπτώσεις των Ενεργειών από τους Ελαιοπαραγωγούς της Θάσου του ζητά ο Χριστόδουλος Τοψίδης

2018|Πως φτάσαμε στο σημείο μιας καταστροφικής χρονιάς στην παραγωγή ελαιολάδου της Θάσου; Ποια τα λάθη ...

Λευτέρης Κυριακίδης|Η Πολιτική και η Αποτελεσματικότητα είναι έννοιες Απολύτως Συμβατές

Ένθερμη πρόσκληση απευθύνει  ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης προς όλους τους Δημότες του Νησιού ...

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα ...

“Μύλος”με το Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου Προσφυγή Πολιτών στην Αποκεντρωμένη

Σε προσφυγή κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου κατέφυγαν οι ...

Σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας μετατρέπονται τα φαρμακεία – Κινδυνεύει η δημόσια υγεία απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μπορούν πλέον να παρέχουν νόμιμα οι φαρμακοποιοί, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε  ο ...

Αναγνωρίστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της Ελένη Τοπαλούδη

Ολοκληρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η διαδικασία ταυτοποίησης (αναγνώρισης) των τριών ημεδαπών, που ...

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ...

“Αυθαίρετη Αντιδημοκρατική και Παράνομη”καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θάσου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου για τον ΧΥΤ

“Αυθαίρετη αντιδημοκρατική και παράνομη” καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θασου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου ...

Δωρεά εμβολίων στους «Γιατρούς του Κόσμου» από το Επιμελητήριο Καβάλας

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στις απομακρυσμένες περιοχές στην ...

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της στο ...

Με… πλαστικό πιστόλι αποπειράθηκε να ληστέψει επιχείρηση στην Καβάλα

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καβάλα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 36χρονος , σε βάρος ...

“Macedonian products” made in Greece”Διεθνή Καμπάνια με σκοπό την διάδοση των Ελληνικών Προϊόντων

«Η καμπάνια ονομάζεται “Macedonian products made in Greece”,είναι μια διεθνής καμπάνια και όποιος μπει στο ...

Στοιχεία-σοκ του Χαμόγελου του Παιδιού: 1 στα 6 παιδιά θύμα σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης

Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα θα δεχθεί στη ζωή του κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή ...

«Μπλόκο» του YouTube κατά των Παιδόφιλων

Τον «πόλεμο» κατά των παιδόφιλων ξεκινά το YouTube, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα σχολιασμού σχεδόν σε όλα τα ...

ΔΕΗ: Έκπτωση μέχρι και 21% στους λογαριασμούς

Ειδικό πρόγραμμα έχει εκπονήσει η ΔΕΗ, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μέχρι και ...

Οι “Παντόφλες”και το άκυρο“Μοίρασμα”των Δρομολογίων

Οι “Παντόφλες” και τα “Αμφίπλωρα”πλοία Κάθε χρόνο γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο με τους Φορείς ...

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές ...

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:41 το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Νευροκόπι Σερρών. Σύμφωνα με ...

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” το νησί της Θάσου

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ...

Τέλος τα Χειμερινά Δρομολόγια για Πρίνο|Καινούργιο βιολί με 4 Ναυτιλιακές

Στην πορθμειακή γραμμή της Κεραμωτής–Λιμένα για την τουριστική σεζόν που ξεκινά από τις 06/05/2019 έως και τις 31/10/2019 θεωρείται βέβαιη η παρουσία ...

Ιδρύεται το Διεθνες Πανεπιστήμιο με τη συνέργεια του ΤΕΙ ΑΜ-Θ.

Πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική αποδείχθηκε η συζήτηση όταν ο πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και ο ...

Διπλώματα οδήγησης: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή των εξετάσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος χορήγησης διπλώματος οδήγησης, ...

“Ιρλανδικές Διαβάσεις”- Φονικές Παγίδες στο Νησί της Θάσου

Ακούμε ή διαβάζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον ...

Βασικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων υπενθυμίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Εξιχνιάσθηκαν 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και 1 απόπειρα στην Αλεξανδρούπολη Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ...

Την 1η Μαρτίου ξεκινά τα δρομολόγια το υδροπτέρυγο

Η έναρξη των δρομολογίων του υδροπτέρυγου για τη γραμμή Καβάλα-Λιμένας, φαίνεται πώς θα είναι σύντομα ...

Την πρώτη προεκλογική ουσιαστικά εκδήλωσή του θα πραγματοποιήσει την 1η Μαρτίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει και ο ίδιος στον προεκλογικό αγώνα πραγματοποιώντας την ...

Στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Σ. Γιαννακίδης για τις νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την Ξάνθη και τον κατάμεστο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ,  παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας ...

Κατώτατος μισθός |Τι ισχύει για τριετίες και επίδομα γάμου

Εντός της εβδομάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, καθώς από το ...

Τελεσίγραφο ΥΠΕΝ | Μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου 70 χρόνια

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 4512/2018 για τα λατομεία και το ΥΠΕΝ με ...

Δύο Οχήματα τύπου «Pick up» για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, πρόκειται να αφιχθούν, δυό οχήματα που πρέπει να ...

Νεκρός 38χρονος ψαράς στην Κεραμωτή Καβάλας

Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανηψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος ...

CNBC: Πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, διχασμένοι οι αναλυτές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Στην αποχώρηση Καμμένου από την κυβέρνηση, στο τι μέλλει γενέσθαι με το «Μακεδονικό»και την κοινοβουλευτική ...

Στο τραπέζι απόρων 100 τόνοι τρόφιµα με σκοπό του προγράµµατος, την παροχή εργασίας σε µακροχρόνια ανέργους

Σχεδόν 100 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντί να ...

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση της δόσης για «κόκκινους» δανειολήπτες

Στην οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) ...

Μερική απόσυρση της Ryanair από τις γραμμές εσωτερικού

Σε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τη στρατηγική της φαίνεται πως προχωρά η Ryanair, αποσυρόμενη ...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου “λα-λι λαλώ”

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το θέατρο Αυλαία, παρουσιάζουν το έργο «λα-λι λαλώ» για ...

Πολιτικές κόντρες και το «Ειρήνη Υμιν» της Δήμαρχου Kαβάλας στην κοπή Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019, η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ...

Αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου Παγγαίου

επανέρχονται στην διοίκηση του Δήμου οι Στέργιος Παπαευθυμίου, Κώστας Τσάκαλος και Χρήστος Γκέντζογλου Αλλαγές στη ...

Έναρξη της Γ΄ Εθνικής για τις 28/3!!!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ συνεδρίασε τη Δευτέρα (22/2) και από την ατζέντα δενέλειπε η ...