ΚΑΒΑΛΑΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχείο, το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας με τα παρακάτω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018 και ψήφιση πιστώσεων από το ΔΣ.
 2. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 54/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) του Μυστερούδη Γεωργίου και Μυστερούδη Ιωάννη (κατάθεση 3 Ιανουαρίου 2018, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών)», για την λήψη σχετικής απόφασης περί καθορισμού αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου.
 3. Έγκριση της με αριθμό 46/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 4. Έγκριση της με αριθμό 59/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
 5. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
 6. Έγκριση ή μη της με αριθμό 14/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά την «Τροποποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής για την Τοπική Κοινότητα Χαλκερού».
 7. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Δήμου Καβάλας – Δήμου Παγγαίου – Επιμελητηρίου Καβάλας – Δημωφέλειας (7th KAVALA AIR SEA SHOW 2018 – Pageo Flyind Day) και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωματικό του στην επιτροπή παρακολούθησης.
 8. Έγκριση τροποποίησης εν μέρει της υπ’ αριθ. 237/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας «Έγκριση κατάθεσης πρότασης και έγκριση μελετών των υποέργων 5,6,7 και 8 της πράξης: “Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καβάλας (Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και προμήθεια εξοπλισμού”».
 9. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικού οικοπέδου στην οδό Ισμήνης», ψήφιση πίστωσης κλπ.
 10. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – βελτιώσεις – εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018», ψήφιση πίστωσης κλπ.
 11. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Καβάλας έτους 2018».
 12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων ΔΕ Φιλίππων έτους 2018».
 13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» ΟΠΣ : 5000283.
 14. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής».
 15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017», του Δήμου Καβάλας.
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση μέτρων πυρασφάλειας στα κτήρια Α και Β δημαρχείου Κρηνίδων».
 17. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «ηλεκτρολογικού υλικού» για τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας έτους 2018.
 18. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
 19. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, σαράντα οχτώ (48) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (προωθητήρες γαιών), στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής.
 20. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, έτους 2018.
 21. Έγκριση ή μη του υπ’ αριθ. 1/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 22. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής.
 23. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 24. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 25. Διαγραφή οφειλής του Δήμου προς τρίτους ύστερα από βεβαίωση περί μη αξίωσης απαίτησης ποσού.
 26. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.
 27. Έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας ».
 28. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (99.238,24 τ.μ.)
 29. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (99.236,48 τ.μ.)
 30. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (99.112,62 τ.μ.)
 31. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (99.480,07 τ.μ.)
 32. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (99.101,09 τ.μ.)
 33. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (99.410,25 τ.μ.)
 34. Γνωμοδότηση για μίσθωση λατομικού χώρου μαρμάρου. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (94.617,51 τ.μ.)
 35. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (99.157,21 τ.μ.)
 36. Γνωμοδότηση για μίσθωση λατομικού χώρου μαρμάρου. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (99.988,42 τ.μ.)
 37. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας) (88.236,97 τ.μ.)
 38. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας, έτους 2017΄΄.
 39. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας, έτους 2017΄΄.
 40. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή αρχικά σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε, και στη συνέχεια σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο και λοιπούς φορείς για το θέμα της συγχώνευσης  του ΤΕΙ ΑΜΘ με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, στις 20 Φεβρουαρίου 2018.
 41. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία και της Δημοτικής Συμβούλου κας Κλωνάρη Μαρίας στην Άρτα, προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεδρίαση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως εκπρόσωποι του Δήμου Καβάλας, στις 3-4 Μαρτίου 2018.
 42. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας, κας Φραντζεσκάκη Μαρίας, του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιο και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ξανθόπουλο Νικόλαο στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραστούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, ως μάρτυρες, στις 21 Φεβρουαρίου 2018.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button