Τελεσίγραφο ΥΠΕΝ | Μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου 70 χρόνια

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 4512/2018 για τα λατομεία και το ΥΠΕΝ με αναλυτική εγκύκλιο, που υπογράφει ο υπουργός Γ. Σταθάκης δίνει οδηγίες για την ομαλή μετάβαση από το παλαιό στο νέο καθεστώς λειτουργίας των λατομικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων. Ταυτοχρόνως  «κρούει» προειδοποιητικό καμπανάκι ότι οι  αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη τους.

Παράλληλα η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ, που παρουσιάζει σε 21 σημεία τις βασικές αλλαγές της νομοθεσίας ορίζει ότι το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ των λατομείων αδρανών υλικών σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) στην αξία πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων ή τέσσερα τοις εκατό (4%) στην αξία πώλησης των επεξεργασμένων προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου. Ειδικά για τα λατομεία που διαθέτουν αδρανή ως συνεξορυσσόμενα προϊόντα ή ως πλεονάζουσα παραγωγή, το ειδικό τέλος ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή έξι τοις εκατό (6%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών.

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ στέλνει «τελεσίγραφο» στα παλιά λατομεία, υπογραμμίζοντας ότι «ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου είναι πλέον 70 χρόνια».

Επάρκεια υλικών 

Παράλληλα σημειώνει ότι στις θεμελιώδεις αλλαγές της νομοθεσίας είναι ότι:

Η άδεια εκμετάλλευσης των λατομείων καταργείται, όπως επίσης ότι σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, η σύμβαση μίσθωσης επέχει θέση άδειας, ενώ σε ιδιωτικές εκτάσεις, η εκμετάλλευση λατομείων επιτρέπεται μετά από γνωστοποίηση.

Στις σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνεται επίσης ότι δεν υφίσταται πλέον προθεσμία καθορισμού λατομικών περιοχών, όπως ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία αλλά απαιτείται η διερεύνηση επάρκειας υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές, ανά πενταετία, από τον αρμόδιο περιφερειάρχη.

Η εγκύκλιος δίνει αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, οι οποίες αποσκοπούν στην ομαλή μετάβαση από το προϋπάρχον στο νέο καθεστώς, και ειδικότερα για :

 • Εκκρεμείς αιτήσεις για έρευνα, μίσθωση ή εκμετάλλευση
 • Ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων
 • Εκκρεμείς αιτήσεις για παράταση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, επί δημόσιων και δημοτικών εκτάσεων
 • Υφιστάμενες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων, εντός λατομικών χώρων, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.

Οι 21 αλλαγές πρώτης γραμμής 

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με θέμα: Ενημερωτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’5_17.1.2018), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 122 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’ 14), σημειώνει ότι:  Ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων περιλαμβάνει, στο Τμήμα Α – Μέρος Β «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», το νέο νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει πλέον την έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων, με το οποίο εκσυγχρονίζεται και απλουστεύεται η σχετική νομοθεσία και επιπλέον οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο κείμενο (άρθρα 43 έως 72).

Σημειωτέον ότι με το άρθρο 66 προστίθεται κεφάλαιο ΙΒ (νέα άρθρα 57-67) στον νόμο 4442/2016 σχετικά με την «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ» ενώ με το άρθρο 67 προστίθεται Κεφάλαιο ΙΓ (νέα άρθρα 68-76)στον νόμο 4442/2016 σχετικά με την «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι σημαντικότερες μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του νέου νόμου, αναφορικά με τα λατομικά ορυκτά, συγκριτικά με την προϊσχύουσα νομοθεσία (Ν.669/77, Ν.1428/84, κλπ.) η οποία καταργείται, σε 21 βασικά σημεία  είναι οι εξής:

 1. Η άδεια εκμετάλλευσης των λατομείων καταργείται.

-Σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις, η σύμβαση μίσθωσης επέχει θέση άδειας.

– Σε ιδιωτικές εκτάσεις, η εκμετάλλευση λατομείων επιτρέπεται μετά από γνωστοποίηση.

 1. Ο μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου είναι πλέον 70 χρόνια. (άρθρο 45 παρ. 3)
 2. Το ύψος του πάγιου μισθώματος των λατομείων, εκτός από τις περιπτώσεις δημοπρασιών των λατομείων αδρανών, υπολογίζεται με βάση τη μαθηματική σχέση της παρ. 4 του άρθρου 45.
 3. Για τα λατομεία μαρμάρων, φυσικών λίθων και βιομηχανικών ορυκτών ορίζεται ανώτατο όριο αναλογικού μισθώματος 8 %. (άρθρο 45 παρ. 4)
 4. Για τα λατομεία αδρανών ορίζεται κατώτατο όριο αναλογικού μισθώματος 5 %. (άρθρο 45 παρ. 4)
 5. Επιτρέπεται η μεταβίβαση – εκχώρηση δικαιωμάτων συμβάσεων μίσθωσης ύστερα από έγκριση του εκμισθωτή. (άρθρο45παρ. 9)
 6. Δεν υφίσταται πλέον προθεσμία καθορισμού λατομικών περιοχών όπως ίσχυε με την προηγούμενη νομοθεσία αλλά απαιτείται η διερεύνηση επάρκειας υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές, ανά πενταετία, από τον αρμόδιο περιφερειάρχη. (άρθρο 46 παρ. 4). Οι υφιστάμενες επιτροπές καθορισμού λατομικών περιοχών εξακολουθούν να λειτουργούν, εφόσον η σύνθεσή τους είναι σύμφωνη με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 47, ειδάλλως απαιτείται επικαιροποίησή της. Επίσης σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθείται και η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 46.
 7. Τα όρια ενεργοποιημένης λατομικής περιοχής μπορεί να τροποποιηθούν και ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται με παράβολο 3.000 € (άρθρο 48 παρ. 9)
 8. Για τα λατομεία που χωροθετούνται μέσα σε λατομικές περιοχές δεν απαιτούνται περαιτέρω γνωμοδοτήσεις, καθώς οι τυχόν απαγορευτικοί λόγοι του άρθρου 49 του ν. 4512/18 έχουν εξεταστεί κατά τη διαδικασία καθορισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του ν. 4512/18.
 9. Η έρευνα σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις διενεργείται σε ορισμένη ενιαία έκταση μέχρι τριακόσια (300) στρέμματα. (άρθρο 50 παρ. 3)
 10. Η έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημόσια ή δημοτική έκταση χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών. (άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.4442/2016).
 11. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων εντός λατομικών χώρων καταργούνται και οι σχετικές δραστηριότητες επιτρέπονται κατόπιν γνωστοποίησης. (άρθρο 56 παρ. 1 και 2)
 12. Η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την αποκατάσταση περιβάλλοντος ισχύει για τα λατομεία όλων των κατηγοριών. (άρθρο 55 παρ. 2)
 13. Επιτρέπεται η εκμετάλλευση λατομείων των οποίων τα εξορυσσόμενα υλικά προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. (άρθρο 51 παρ. 4)
 14. Με απευθείας σύμβαση εκμισθώνονται δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών, εφόσον έχει προηνηθεί έρευνα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκμίσθωση λατομείου στον ανάδοχο του τεχνικού έργου εθνικής σημασίας ή αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι σχετικές μισθώσεις γίνονται κατόπιν δημοπρασίας. (άρθρο 53 παρ. 2 και 5)
 15. Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά στρέμμα της προς εκμίσθωση έκτασης. (άρθρο 53 παρ. 8)
 16. Για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων λατομικών ορυκτών σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις καταβάλλεται μαζί με τη σχετική αίτηση, επί ποινή απαραδέκτου, παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Αν μετά την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών ακολουθήσει μίσθωση του χώρου, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα μισθώματα του πρώτου έτους. (άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4442/2016)
 17. Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συμβάσεων μίσθωσης υποβάλλονται τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη τους (άρθρο 53 παρ. 12). Ειδικά για τα υφιστάμενα λατομεία αδρανών των οποίων η σύμβαση μίσθωσης λήγει μέχρι 17.1.2020 και για τα οποία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί η προθεσμία του 24μήνου της διάταξης αυτής, η αίτηση για παράταση μίσθωσης εξετάζεται ως εμπρόθεσμη, εφόσον έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση του παραβόλου της ως άνω παραγράφου 12 του άρθρου 53.
 18. Το ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ των λατομείων αδρανών υλικών σε δημόσια ή ιδιωτική έκταση ορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) στην αξία πώλησης μη επεξεργασμένων προϊόντων ή τέσσερα τοις εκατό (4%) στην αξία πώλησης των επεξεργασμένων προϊόντων στο δάπεδο του λατομείου. Ειδικά για τα λατομεία που διαθέτουν αδρανή ως συνεξορυσσόμενα προϊόντα ή ως πλεονάζουσα παραγωγή, το ειδικό τέλος ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) στην τιμή πώλησης ακατέργαστων υλικών ή έξι τοις εκατό (6%) στην τιμή πώλησης επεξεργασμένων υλικών. (άρθρο 62)
 19. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συντάσσουν και δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις συγκεντρωτικών στοιχείων για τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα της χωρικής τους αρμοδιότητας, οι οποίες κοινοποιούνται το δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. (άρθρο 63 παρ. 2.)
 20. Α. Η τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης λατομείων εγκρίνεται αφού προηγηθούν η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ηέγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΑΕΠΟ), όπως προβλέπεται στο ν. 4014/2011 (Α’209) (άρθρο 49, παρ.1)

Β. Αν για τη χωροθέτηση του λατομείου απαιτείται η διερεύνηση και ειδικότερων απαγορευτικών λόγων, κατά το στάδιο έγκρισης της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης συνυποβάλλεται κατά περίπτωση, γνωμοδότηση των εξής υπηρεσιών:

α) της αρμόδιας υπηρεσίας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του λατομικού χώρου,

β) του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.),

γ) του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ),

δ) της αρχής ή του φορέα διαχείρισης αγωγών μεταφοράς ή διανομής ή αποθήκευσης (υπέργειων ή υπόγειων εγκαταστάσεων) υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών.

Για την αναγκαιότητα ή μη των γνωμοδοτήσεων των περιπτώσεων β, γ και δ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντος τη σχετική μελέτη μηχανικού.

Γ. Δεν απαιτείται η εκ νέου γνωμοδότηση υπηρεσιών ή οργανισμών, εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών από την έκδοση των εν λόγω γνωμοδοτήσεων.

Για τα λατομεία που χωροθετούνται μέσα σε λατομικές περιοχές δεν απαιτείται η γνωμοδότηση των ως άνω υπηρεσιών. (άρθρο 49 παρ.3)

Δ. Ειδικότερα ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της αιτούμενης έκτασης, κατά την εξέταση της τεχνικής μελέτης, ισχύουν τα εξής:

 • Αν η έκταση είναι ιδιωτική απαιτούνται αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας και εφόσον ο εκμεταλλευτής δεν είναι ο ιδιοκτήτης, τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 44.
 • Αν η έκταση είναι δημόσια ή δημοτική, η έναρξη κάθε εργασίας η επέμβασης επιτρέπεται μόνο κατόπιν της σύναψης της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μεταξύ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Δήμου αντιστοίχως και του εκμεταλλευτή.
 • Αν για το σύνολο ή τμήμα του αιτούμενης έκτασης υπάρχει αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος μεταξύ ιδιωτών και του Δημοσίου απαιτείται να έχει ακολουθηθεί πλήρως η διαδικασία του άρθρου 64 ν. 4442/2016 (το άρθρο αυτό έχει εισαχθεί με το άρθρο 66 του Ν. 4512/18) και να έχει αυτή ολοκληρωθεί με την κατάθεση στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου έναντι τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, ενώ τα δ(1) και δ(3) υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησης της τεχνικής μελέτης και πριν από την έκδοση της απόφασης έγκρισής της.

Kοινοποιήστε

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Διαβάστε επίσης

Το νέο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται οι εξαγγελίες ...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα. Αναλυτικά: Tο Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου ...

Το μεγαλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας από τις 12-14 Απριλίου στην Καβάλα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά και το τριήμερο 12-14 Απριλίου έρχεται στην Καβάλα ο μεγαλύτερος φοιτητικός επιχειρηματικός διαγωνισμός με σκοπό ...

Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια εκβιάζοντας τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Μίζες με τη… σέσουλα -Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ...

Συμπόρευση Μάκη Παπαδόπουλου και Κώστα Κουνάκου στο ψηφοδέλτιο του «Τόπου της Ζωής μας».

Οι δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν έχουν φέρει κυριολεκτικά μεγάλο αναβρασμό στο Δήμο Καβάλας καθώς οι υποψήφιοι που ...

Την συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Ζητά με Επιστολή του ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, με την οποία ζητά ...

Αντίθετος στην υλοποίηση του Οργανισμού στο Γ.Ν. Καβάλας Δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε κάθε ενδεχόμενο υλοποίησης ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τον Δήμο Θάσου για την περίθαλψης Ασθενών και Ηλικιωμένων στο σπίτι

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ανέλαβε ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ,η ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» ...

Δελτίο Τύπου της “Δημοτικής Θασιακής Κίνησης” για τους Υδάτινους Πόρους στην Θάσο

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Η νέα διοίκηση του Δήμου Θάσου οφείλει να καταρτίσει ...

Εντυπωσίασε η τεράστια Ελληνική Σημαία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στην Καβάλα. Απόδοση τιμών δόθηκε με ...

“Καβούρια” στις τσέπες Δημάρχου που επωφελείται της Ιδιότητας του για Στελέχωση Ψηφοδελτίων

Διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Νομό Καβάλας (Καβάλα-Παγγαίο-ΘΑΣΟ-Νέστο) στην άτυπη προεκλογική περίοδο που ...

Αγνοείται 57χρόνος ψαράς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Επιχείρηση εντοπισμού 57χρονου ψαρά βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Σκάφη του ...

Παίρνουν τα Πλοία τους και Φεύγουν από την Θάσο οι Ναυτιλιακές Εταιρείες

Νεκρή Πλέον η Γραμμή Καβάλας -Πρίνου κανένα δρομολόγιο για τον χειμώνα του 2019-2020 Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες ...

Ηχηρό Μήνυμα Κινητοποίησης έστειλε η“Σύμπραξη Ευθύνης” για τις Επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στην Θάσο

Εν μέσω χειροκροτημάτων έφτασε το πρωί της Κυριακής στο καλογερικό του Λιμένα της Θάσου ο ...

Στο “Καλογερικό” της Θάσου η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης για τον Συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Δημοτικού του Συνδυασμού παρουσιάζει ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης την ...

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή της σύλληψης του μακελάρη (Video)

Το χθεσινό μακελειό στο Κράισττσερτς σταμάτησε χάρη στην επέμβαση δύο αστυνομικών — εκ των οποίων ...

Να Ζητήσει Συγνώμη ο Περιφερειάρχης για τις Επιπτώσεις των Ενεργειών από τους Ελαιοπαραγωγούς της Θάσου του ζητά ο Χριστόδουλος Τοψίδης

2018|Πως φτάσαμε στο σημείο μιας καταστροφικής χρονιάς στην παραγωγή ελαιολάδου της Θάσου; Ποια τα λάθη ...

Λευτέρης Κυριακίδης|Η Πολιτική και η Αποτελεσματικότητα είναι έννοιες Απολύτως Συμβατές

Ένθερμη πρόσκληση απευθύνει  ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης προς όλους τους Δημότες του Νησιού ...

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα ...

“Μύλος”με το Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου Προσφυγή Πολιτών στην Αποκεντρωμένη

Σε προσφυγή κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου κατέφυγαν οι ...

Σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας μετατρέπονται τα φαρμακεία – Κινδυνεύει η δημόσια υγεία απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μπορούν πλέον να παρέχουν νόμιμα οι φαρμακοποιοί, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε  ο ...

Αναγνωρίστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της Ελένη Τοπαλούδη

Ολοκληρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η διαδικασία ταυτοποίησης (αναγνώρισης) των τριών ημεδαπών, που ...

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ...

“Αυθαίρετη Αντιδημοκρατική και Παράνομη”καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θάσου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου για τον ΧΥΤ

“Αυθαίρετη αντιδημοκρατική και παράνομη” καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θασου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου ...

Δωρεά εμβολίων στους «Γιατρούς του Κόσμου» από το Επιμελητήριο Καβάλας

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στις απομακρυσμένες περιοχές στην ...

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της στο ...

Με… πλαστικό πιστόλι αποπειράθηκε να ληστέψει επιχείρηση στην Καβάλα

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καβάλα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 36χρονος , σε βάρος ...

“Macedonian products” made in Greece”Διεθνή Καμπάνια με σκοπό την διάδοση των Ελληνικών Προϊόντων

«Η καμπάνια ονομάζεται “Macedonian products made in Greece”,είναι μια διεθνής καμπάνια και όποιος μπει στο ...

Στοιχεία-σοκ του Χαμόγελου του Παιδιού: 1 στα 6 παιδιά θύμα σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης

Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα θα δεχθεί στη ζωή του κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή ...

«Μπλόκο» του YouTube κατά των Παιδόφιλων

Τον «πόλεμο» κατά των παιδόφιλων ξεκινά το YouTube, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα σχολιασμού σχεδόν σε όλα τα ...

ΔΕΗ: Έκπτωση μέχρι και 21% στους λογαριασμούς

Ειδικό πρόγραμμα έχει εκπονήσει η ΔΕΗ, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μέχρι και ...

Οι “Παντόφλες”και το άκυρο“Μοίρασμα”των Δρομολογίων

Οι “Παντόφλες” και τα “Αμφίπλωρα”πλοία Κάθε χρόνο γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο με τους Φορείς ...

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές ...

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:41 το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Νευροκόπι Σερρών. Σύμφωνα με ...

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” το νησί της Θάσου

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ...

Τέλος τα Χειμερινά Δρομολόγια για Πρίνο|Καινούργιο βιολί με 4 Ναυτιλιακές

Στην πορθμειακή γραμμή της Κεραμωτής–Λιμένα για την τουριστική σεζόν που ξεκινά από τις 06/05/2019 έως και τις 31/10/2019 θεωρείται βέβαιη η παρουσία ...

Ιδρύεται το Διεθνες Πανεπιστήμιο με τη συνέργεια του ΤΕΙ ΑΜ-Θ.

Πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική αποδείχθηκε η συζήτηση όταν ο πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και ο ...

Διπλώματα οδήγησης: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή των εξετάσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος χορήγησης διπλώματος οδήγησης, ...

“Ιρλανδικές Διαβάσεις”- Φονικές Παγίδες στο Νησί της Θάσου

Ακούμε ή διαβάζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον ...

Βασικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων υπενθυμίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Εξιχνιάσθηκαν 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και 1 απόπειρα στην Αλεξανδρούπολη Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ...

Την 1η Μαρτίου ξεκινά τα δρομολόγια το υδροπτέρυγο

Η έναρξη των δρομολογίων του υδροπτέρυγου για τη γραμμή Καβάλα-Λιμένας, φαίνεται πώς θα είναι σύντομα ...

Την πρώτη προεκλογική ουσιαστικά εκδήλωσή του θα πραγματοποιήσει την 1η Μαρτίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει και ο ίδιος στον προεκλογικό αγώνα πραγματοποιώντας την ...

Στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Σ. Γιαννακίδης για τις νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την Ξάνθη και τον κατάμεστο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ,  παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας ...

Κατώτατος μισθός |Τι ισχύει για τριετίες και επίδομα γάμου

Εντός της εβδομάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, καθώς από το ...

Δύο Οχήματα τύπου «Pick up» για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, πρόκειται να αφιχθούν, δυό οχήματα που πρέπει να ...

Νεκρός 38χρονος ψαράς στην Κεραμωτή Καβάλας

Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανηψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος ...

CNBC: Πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, διχασμένοι οι αναλυτές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Στην αποχώρηση Καμμένου από την κυβέρνηση, στο τι μέλλει γενέσθαι με το «Μακεδονικό»και την κοινοβουλευτική ...

Στο τραπέζι απόρων 100 τόνοι τρόφιµα με σκοπό του προγράµµατος, την παροχή εργασίας σε µακροχρόνια ανέργους

Σχεδόν 100 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντί να ...

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση της δόσης για «κόκκινους» δανειολήπτες

Στην οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) ...

Μερική απόσυρση της Ryanair από τις γραμμές εσωτερικού

Σε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τη στρατηγική της φαίνεται πως προχωρά η Ryanair, αποσυρόμενη ...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου “λα-λι λαλώ”

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το θέατρο Αυλαία, παρουσιάζουν το έργο «λα-λι λαλώ» για ...

Πολιτικές κόντρες και το «Ειρήνη Υμιν» της Δήμαρχου Kαβάλας στην κοπή Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019, η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ...

Αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου Παγγαίου

επανέρχονται στην διοίκηση του Δήμου οι Στέργιος Παπαευθυμίου, Κώστας Τσάκαλος και Χρήστος Γκέντζογλου Αλλαγές στη ...

Μήνυμα Μητσοτάκη προς επενδυτές: «Θα συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις – Εγγυόμαστε σταθερό περιβάλλον»

Ο πρωθυπουργός είχε συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων καιΒιομηχανιών, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, με αντικείμενο ...