ΟΙ ΥΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

«καί συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τά ἔθνη…» (Ματθ. 25,32)

Στό σημερινό μας κήρυγμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, θά

μιλήσουμε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Πρός τά ἐκεῖ μᾶς

ὁδηγεῖ τό σημερινό Εὐαγγέλιο τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ μᾶς ὑπενθύμισε τή

συγκλονιστική περικοπή γιά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας καί τήν τελική

Κρίση τῶν ἀνθρώπων. Τότε, ἐκείνη τήν μεγάλη καί «ἐπιφανῆ» ἡμέρα γι’ αὐτόν τόν

κόσμο, πού ζοῦμε, «ἐν ἧ μέλλει κρίνειν τήν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνη», ὅπως εἶπε ὁ

Ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς Ἀθηναίους ἀνεβασμένος στόν Ἄρειο Πάγο, τότε μαζί

μέ τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ μας ἀπό τά οὐράνια στή γῆ μας θά συμβεῖ καί τό ἄλλο

ἐπίσης φοβερό καί μοναδικό συμβάν: Θά ἀναστηθοῦν ἀπό τήν τέφρα καί τήν σκόνη

τους τά σώματα ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού ἔζησαν ποτέ στόν πλανήτη μας. Ἡ ψυχή

τους ἀπό τόν κόσμο τῶν πνευμάτων θά ἑνωθεῖ καί πάλι μέ τό σῶμα τους καί θά

ὑπάρξει γιά δεύτερη φορά ὁ ἄνθρωπος. Ὅπως ἀκριβῶς αἰῶνες πρίν τήν ἔλευση τοῦ

Χριστοῦ μας στόν κόσμο ἐκραύγαζε στούς συμπολίτες τοῦ περιουσίου λαοῦ ὁ

Προφήτης Ἠσαίας: «ἀναστήσονται οἱ νεκροί καί ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς μνημείοις»

(Ἠσαία 26,19). Ὅπως ἐπίσης ἀκριβῶς ὁμολογοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί στό

Σύμβολο τῆς πίστεως μας λέγοντας «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν…».

Στό δόγμα ὅμως αὐτό τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἀρκετοί εἶναι πείσμονα

δύσπιστοι. Καί στά χρόνια τοῦ Κυρίου μας καί μέχρι σήμερα. Εἶναι οἱ ἄθεοι καί ὅσοι

ἀνήκουν ἀπό θρησκευτικῆς ἀπόψεως σέ διάφορες αἱρέσεις. Ὅλοι αὐτοί, οἱ ὑλιστές,

πῶς νά πιστεύουν σέ ἀνάσταση νεκρῶν, ἀφοῦ γι’ αὐτούς ὁ ἄνθρωπος εἶναι κυρίως

ὕλη, ἡ ὁποία καί ἐξαφανίζεται μέ τόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι

σταθερό σύνθημα στή ζωή τους ἔχουν τό «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γάρ

ἀποθνήσκομεν».

Τέτοιοι ὑπέρμαχοι τοῦ ὑλισμοῦ ἦσαν στήν ἀρχαιότητα οἱ ἐπικούρειοι φιλόσοφοι.

Στά χρόνια του Χριστοῦ ἀρνητές τοῦ δόγματος τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν ἦσαν οἱ

2

γνωστοί μας ἀπό τήν Καινή Διαθήκη σαδδουκαῖοι. Οἱ σαδδουκαῖοι ἀποτελοῦσαν

αἵρεση τῆς θρησκείας τῶν Ἑβραίων. Ἦσαν ἀντίθετοι στά φρονήματα μέ τούς

φαρισαίους καί ἐν πολλοῖς ἄπιστοι. «Σαδδουκαῖοι, γράφει ὁ ἱερός συγγραφεύς τῶν

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, λέγουσι μή εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα..»

(23,8). Εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μέ τρόπο εὐτελῆ καί χυδαῖο πλησίασαν τό Χριστό καί

θέλησαν πλάθοντας πονηρά ἐκεῖνο τόν μύθο γιά τή γυναίκα τήν ἄτεκνη, ἡ ὁποία ἔγινε

σύζυγος ἑπτά ἀδελφῶν καί ἔθεταν τό ἀνόητο ἐρώτημα, ἄραγε στήν ἄλλη ζωή ποιανού

ἀπό τά ἑπτά ἀδέλφια θά ἦταν σύζυγος… Ἐνόμιζαν ὅτι μέ τό παραμύθι αὐτό οἱ

σαδδουκαῖοι θά γελοιοποιοῦσαν τό δόγμα τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν. Πῆραν ὅμως

τήν ἀπάντηση πού ἔπρεπε οἱ ὑλιστές αὐτοί καί ἄπιστοι ἑβραῖοι.

Θλιβεροί μιμητές τῶν ἀρχαίων σαδδουκαίων εἶναι καί οἱ σημερινοί χιλιαστές ἤ

ψευδομάρτυρες τοῦ ἰεχωβᾶ. Καί αὐτοί δέν πιστεύουν στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.

Ἀντίθετα φρονοῦν ὅτι χάνεται ὁ ἄνθρωπος μέ τό θάνατό του, ἀφοῦ στερεῖται κατ’

αὐτούς ἀθάνατη καί αἰώνια ψυχή. Ἀλλά πῶς κατέληξαν σέ παρόμοια συμπεράσματα,

αὐτοί οἱ ὁποῖοι ὡς μοναδική πηγή τῆς πίστεως των θεωροῦν ζηλότυπα μόνο τήν Ἁγία

Γραφή; Ἄλλο, διαφορετικό, Εὐαγγέλιο κρατοῦν στά χέρια τους; Σέ πόσα σημεῖα τοῦ

Εὐαγγελίου μας ὁλοκάθαρα δέν γίνεται λόγος γιά ψυχή ἀθάνατη;

Οἱ χιλιαστές καί οἱ ὅμοιοί τους δέν θυμοῦνται τήν ἀπάντηση, πού ἔδωσε ὁ

Κύριος στούς πνευματικούς προγόνους των, τούς ὑλιστές σαδδουκαίους, ὅταν, ὅπως

προείπαμε, θέλησαν πλάθοντας ἀνόητη καί χυδαία ἱστορία νά περιπαίξουν τό δόγμα

τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν; Τότε ἄκουσαν ἀπό τό πάγχρυσο στόμα τοῦ

Θεανθρώπου: «περί δέ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τό ρηθέν ὑμῖν ὑπό

τοῦ Θεοῦ λέγοντος, ἐγώ εἰμί ὁ Θεός Ἀβραάμ καί ὁ Θεός Ἰσαάκ καί ὁ Θεός Ἰακώβ; οὐκ

ἔστιν ὁ Θεός Θεός νεκρῶν, ἀλλά ζώντων» (Ματθ. 22,31-32).

Ἀλήθεια οἱ χιλιαστές ὡς αὐτοδιαφημιζόμενοι «σπουδαστές τῶν γραφῶν» δέν

μελέτησαν προσεκτικά τή γνωστή μας Παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ πτωχοῦ

Λαζάρου, ὅπου ὁ Κύριός μας φανέρωσε τόσες ὑπερκόσμιες ἀλήθειες; Ἐκεῖ δέν

3

διάβασαν γιά τόν δυστυχῆ πλούσιο, ὁ ὁποῖος ἀποτηγανιζόμενος στή φοβερή κόλαση

σέ μία στιγμή σήκωσε τά μάτια του καί «ὁρᾶ τόν Ἀβραάμ ἀπό μακρόθεν καί Λάζαρον

ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ» (Λουκᾶ 16,23); Στό ἀποκαλυπτικό αὐτό χωρίο τοῦ Εὐαγγελίου

μας δέν λάμπει τό δόγμα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς στά πρόσωπα τῶν ἁγίων τοῦ

Παραδείσου, τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ καί τοῦ ταπεινοῦ Λαζάρου;

Ἀλλά οἱ ἀρνητές τοῦ θείου αὐτοῦ δόγματος πῶς παρατρέχουν τό μέγα θαῦμα τῆς

Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας, ὅταν πλαισιώνουν τόν Μονογενῆ Υἱό τοῦ Θεοῦ

δύο ἄνδρες οἱ ὁποῖοι πρίν ἀπό πολλούς αἰῶνες ἔχουν ἐγκαταλείψει τόν μάταιο αὐτό

κόσμο; «Καί ἰδού, κατά τόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, ἄνδρες δύο συνελάλλουν αὐτῶ,

οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς καί Ἠλίας, οἵ ὀφθέντες ἐν δόξη ἔλεγον τήν ἔξοδον αὐτοῦ ἥν

ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ» (9,30).

Καί πόσα ἄλλα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν στηρίζουν τό δόγμα περί τῆς

ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, τό ὁποῖο σήμερα θυμηθήκαμε, Κυριακή της Ἀπόκρεω,

καθώς στούς ναούς τῆς Ὀρθοδοξίας μας διαβάσθηκε ἡ περικοπή γιά τήν Δευτέρα

παρουσία τοῦ Κυρίου μας. Ἄς τό πιστεύουμε ἀκραδάντως ὁμολογώντας πάντοτε

«προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν». Ἀμήν

Kοινοποιήστε

Σχολιάστε

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Διαβάστε επίσης

Το νέο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση στο Πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ολοκληρώνονται οι εξαγγελίες ...

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαΐου λόγω Πάσχα. Αναλυτικά: Tο Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Μαΐου ...

Το μεγαλύτερο φοιτητικό πρόγραμμα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας από τις 12-14 Απριλίου στην Καβάλα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά και το τριήμερο 12-14 Απριλίου έρχεται στην Καβάλα ο μεγαλύτερος φοιτητικός επιχειρηματικός διαγωνισμός με σκοπό ...

Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια εκβιάζοντας τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές

Μίζες με τη… σέσουλα -Κρατικοί υπάλληλοι θησαύριζαν επί 13 χρόνια Στη… φάκα της Αστυνομίας έπεσε ...

Συμπόρευση Μάκη Παπαδόπουλου και Κώστα Κουνάκου στο ψηφοδέλτιο του «Τόπου της Ζωής μας».

Οι δημοτικές εκλογές που πλησιάζουν έχουν φέρει κυριολεκτικά μεγάλο αναβρασμό στο Δήμο Καβάλας καθώς οι υποψήφιοι που ...

Την συμπαράσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜ-Θ Ζητά με Επιστολή του ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος

Επιστολή προς το Περιφερειακό Συμβούλιο απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, με την οποία ζητά ...

Αντίθετος στην υλοποίηση του Οργανισμού στο Γ.Ν. Καβάλας Δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του σε κάθε ενδεχόμενο υλοποίησης ...

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια από τον Δήμο Θάσου για την περίθαλψης Ασθενών και Ηλικιωμένων στο σπίτι

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ανέλαβε ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ,η ΝΠΔΔ «Δημαρωγός» ...

Δελτίο Τύπου της “Δημοτικής Θασιακής Κίνησης” για τους Υδάτινους Πόρους στην Θάσο

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Η νέα διοίκηση του Δήμου Θάσου οφείλει να καταρτίσει ...

Εντυπωσίασε η τεράστια Ελληνική Σημαία στην Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Καβάλα

Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2019 στην Καβάλα. Απόδοση τιμών δόθηκε με ...

“Καβούρια” στις τσέπες Δημάρχου που επωφελείται της Ιδιότητας του για Στελέχωση Ψηφοδελτίων

Διαφορετικές στρατηγικές επιλέγουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Νομό Καβάλας (Καβάλα-Παγγαίο-ΘΑΣΟ-Νέστο) στην άτυπη προεκλογική περίοδο που ...

Αγνοείται 57χρόνος ψαράς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου

Επιχείρηση εντοπισμού 57χρονου ψαρά βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Σκάφη του ...

Παίρνουν τα Πλοία τους και Φεύγουν από την Θάσο οι Ναυτιλιακές Εταιρείες

Νεκρή Πλέον η Γραμμή Καβάλας -Πρίνου κανένα δρομολόγιο για τον χειμώνα του 2019-2020 Επαληθεύτηκαν οι ανησυχίες ...

Ηχηρό Μήνυμα Κινητοποίησης έστειλε η“Σύμπραξη Ευθύνης” για τις Επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές στην Θάσο

Εν μέσω χειροκροτημάτων έφτασε το πρωί της Κυριακής στο καλογερικό του Λιμένα της Θάσου ο ...

Στο “Καλογερικό” της Θάσου η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης για τον Συνδυασμό του Λευτέρη Κυριακίδη

Την Ιδρυτική Διακήρυξη του Δημοτικού του Συνδυασμού παρουσιάζει ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης την ...

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή της σύλληψης του μακελάρη (Video)

Το χθεσινό μακελειό στο Κράισττσερτς σταμάτησε χάρη στην επέμβαση δύο αστυνομικών — εκ των οποίων ...

Να Ζητήσει Συγνώμη ο Περιφερειάρχης για τις Επιπτώσεις των Ενεργειών από τους Ελαιοπαραγωγούς της Θάσου του ζητά ο Χριστόδουλος Τοψίδης

2018|Πως φτάσαμε στο σημείο μιας καταστροφικής χρονιάς στην παραγωγή ελαιολάδου της Θάσου; Ποια τα λάθη ...

Λευτέρης Κυριακίδης|Η Πολιτική και η Αποτελεσματικότητα είναι έννοιες Απολύτως Συμβατές

Ένθερμη πρόσκληση απευθύνει  ο Υποψήφιος Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης προς όλους τους Δημότες του Νησιού ...

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό λόγω θυελλωδών ανέμων

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, από σήμερα ...

“Μύλος”με το Πολεοδομικό Σχέδιο Θάσου Προσφυγή Πολιτών στην Αποκεντρωμένη

Σε προσφυγή κατά του κύρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θάσου κατέφυγαν οι ...

Σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας μετατρέπονται τα φαρμακεία – Κινδυνεύει η δημόσια υγεία απαντά ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας

Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας μπορούν πλέον να παρέχουν νόμιμα οι φαρμακοποιοί, βάσει τροπολογίας που κατέθεσε  ο ...

Αναγνωρίστηκαν οι δράστες του ομαδικού βιασμού της Ελένη Τοπαλούδη

Ολοκληρώθηκε χθες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου η διαδικασία ταυτοποίησης (αναγνώρισης) των τριών ημεδαπών, που ...

Μηνιαίος απολογισμός σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από την Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ...

“Αυθαίρετη Αντιδημοκρατική και Παράνομη”καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θάσου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου για τον ΧΥΤ

“Αυθαίρετη αντιδημοκρατική και παράνομη” καταγγέλλουν οι κάτοικοι της Θασου την απόφασή της Διοίκησης του Δήμου ...

Δωρεά εμβολίων στους «Γιατρούς του Κόσμου» από το Επιμελητήριο Καβάλας

Μεριμνώντας για την υγεία των ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στις απομακρυσμένες περιοχές στην ...

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια ΑΜ-Θ

Στην προώθηση του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με τη συμμετοχή της στο ...

Με… πλαστικό πιστόλι αποπειράθηκε να ληστέψει επιχείρηση στην Καβάλα

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Καβάλα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ 36χρονος , σε βάρος ...

“Macedonian products” made in Greece”Διεθνή Καμπάνια με σκοπό την διάδοση των Ελληνικών Προϊόντων

«Η καμπάνια ονομάζεται “Macedonian products made in Greece”,είναι μια διεθνής καμπάνια και όποιος μπει στο ...

Στοιχεία-σοκ του Χαμόγελου του Παιδιού: 1 στα 6 παιδιά θύμα σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης

Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα θα δεχθεί στη ζωή του κάποια μορφή σεξουαλικής βίας ή ...

«Μπλόκο» του YouTube κατά των Παιδόφιλων

Τον «πόλεμο» κατά των παιδόφιλων ξεκινά το YouTube, απενεργοποιώντας τη δυνατότητα σχολιασμού σχεδόν σε όλα τα ...

ΔΕΗ: Έκπτωση μέχρι και 21% στους λογαριασμούς

Ειδικό πρόγραμμα έχει εκπονήσει η ΔΕΗ, το οποίο μπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές μέχρι και ...

Οι “Παντόφλες”και το άκυρο“Μοίρασμα”των Δρομολογίων

Οι “Παντόφλες” και τα “Αμφίπλωρα”πλοία Κάθε χρόνο γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο με τους Φορείς ...

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε., σύμφωνα με τη Eurostat

Κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκονταν το 2017 δώδεκα ελληνικές ...

Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:41 το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Νευροκόπι Σερρών. Σύμφωνα με ...

Στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “IFT Beligrade 2019” το νησί της Θάσου

Η Ελλάδα είναι με διαφορά ο πλέον δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους τουρίστες, ενώ ...

Τέλος τα Χειμερινά Δρομολόγια για Πρίνο|Καινούργιο βιολί με 4 Ναυτιλιακές

Στην πορθμειακή γραμμή της Κεραμωτής–Λιμένα για την τουριστική σεζόν που ξεκινά από τις 06/05/2019 έως και τις 31/10/2019 θεωρείται βέβαιη η παρουσία ...

Ιδρύεται το Διεθνες Πανεπιστήμιο με τη συνέργεια του ΤΕΙ ΑΜ-Θ.

Πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική αποδείχθηκε η συζήτηση όταν ο πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜ-Θ και ο ...

Διπλώματα οδήγησης: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αλλαγή των εξετάσεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αλλαγή του εξεταστικού συστήματος χορήγησης διπλώματος οδήγησης, ...

“Ιρλανδικές Διαβάσεις”- Φονικές Παγίδες στο Νησί της Θάσου

Ακούμε ή διαβάζουμε (κυρίως σε πινακίδες ή σε ανακοινώσεις της τροχαίας και της πυροσβεστικής) τον ...

Βασικές συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης ηλικιωμένων υπενθυμίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜΘ

Εξιχνιάσθηκαν 4 περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων και 1 απόπειρα στην Αλεξανδρούπολη Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 40χρονου ...

Την 1η Μαρτίου ξεκινά τα δρομολόγια το υδροπτέρυγο

Η έναρξη των δρομολογίων του υδροπτέρυγου για τη γραμμή Καβάλα-Λιμένας, φαίνεται πώς θα είναι σύντομα ...

Την πρώτη προεκλογική ουσιαστικά εκδήλωσή του θα πραγματοποιήσει την 1η Μαρτίου ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει και ο ίδιος στον προεκλογικό αγώνα πραγματοποιώντας την ...

Στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Σ. Γιαννακίδης για τις νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από την Ξάνθη και τον κατάμεστο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου ΘΑΜΥΡΙΣ,  παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας ...

Κατώτατος μισθός |Τι ισχύει για τριετίες και επίδομα γάμου

Εντός της εβδομάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, καθώς από το ...

Τελεσίγραφο ΥΠΕΝ | Μέγιστος χρόνος μίσθωσης λατομείου 70 χρόνια

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος 4512/2018 για τα λατομεία και το ΥΠΕΝ με ...

Δύο Οχήματα τύπου «Pick up» για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας

Το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Φεβρουαρίου 2019, πρόκειται να αφιχθούν, δυό οχήματα που πρέπει να ...

Νεκρός 38χρονος ψαράς στην Κεραμωτή Καβάλας

Δύο ερασιτέχνες ψαράδες, ανηψιό και θείο, περισυνέλεξε το πρωί ένας παράκτιος αλιέας με το σκάφος ...

CNBC: Πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, διχασμένοι οι αναλυτές για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Στην αποχώρηση Καμμένου από την κυβέρνηση, στο τι μέλλει γενέσθαι με το «Μακεδονικό»και την κοινοβουλευτική ...

Στο τραπέζι απόρων 100 τόνοι τρόφιµα με σκοπό του προγράµµατος, την παροχή εργασίας σε µακροχρόνια ανέργους

Σχεδόν 100 τόνοι φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αντί να ...

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση της δόσης για «κόκκινους» δανειολήπτες

Στην οριζόντια εξωδικαστική ρύθμιση χρεών (δάνεια, οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικές οφειλές, χρέη σε ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ) ...

Μερική απόσυρση της Ryanair από τις γραμμές εσωτερικού

Σε στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τη στρατηγική της φαίνεται πως προχωρά η Ryanair, αποσυρόμενη ...

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας – Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου “λα-λι λαλώ”

Το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας σε συνεργασία με το θέατρο Αυλαία, παρουσιάζουν το έργο «λα-λι λαλώ» για ...

Πολιτικές κόντρες και το «Ειρήνη Υμιν» της Δήμαρχου Kαβάλας στην κοπή Βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Καβάλας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019, η ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του ...

Αλλαγές στην διοίκηση του Δήμου Παγγαίου

επανέρχονται στην διοίκηση του Δήμου οι Στέργιος Παπαευθυμίου, Κώστας Τσάκαλος και Χρήστος Γκέντζογλου Αλλαγές στη ...

Η Θάσος μετράει τις «πληγές» της

Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια από την ισχυρή καταιγίδα Αρκετά σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο νησί της ...